Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Biểu mẫu tuyển sinh Tiến sĩ

STT Tên biểu mẫu Chi tiết
1 Đơn dự tuyển Tải về
2 Lý lịch khoa học Tải về
3 Dự định đề cương nghiên cứu và kế hoạch học tập Tải về
4 Lý lịch khoa học (dành cho CBHD) Tải về
5 Thư giới thiệu NCS Tải về
6 Giấy xác nhận thâm niên công tác Tải về
7 Giấy đồng ý hướng dẫn NCS Tải về
8 Sơ yếu lý lịch Tải về