Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.huit.edu.vn

Ngành Kế toán học gì? Ra trường làm gì?

Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức. Kế toán được vận dụng không chỉ trong các doanh nghiệp mà còn trong các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức của chính phủ và nhiều tổ chức khác. Trong hoạt động kế toán được chia thành kế toán và kiểm toán.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA NGÀNH 

🔶 Ngành Kế toán có 5 chuyên ngành sau: Kế toán - Kim toán, Kế toán - Tài chính, Kế toán - Ngân hàng, Kế toán công, Kế toán tng hp

🔶 Đào to kiến thc v thu thp, x lý, kim tra và cung cp thông tin v tình hình tài chính, hiu qu hot động kinh doanh thông qua các nghip v ca kế toán như tính phí, làm d toán, phân b ngân sách, qun lý doanh thu theo sát các kế hoch kinh doanh ca doanh nghip.

🔶 Ngoài ra, sinh viên còn được trang b k năng phi hp và thc hin công vic trong môi trường làm vic theo nhóm, các k năng chuyên môn cn thiết như đọc báo cáo tài chính, phân tích tài chính, các k năng thương lượng, đàm phán,...

TỐ CHẤT VÀ KỸ NĂNG PHÙ HỢP VỚI NGÀNH

 Để theo học và thành công trong ngành Kế toán, bạn cần phải có những tố chất và kỹ năng sau:

🔸 Có kh năng tính toán, tư duy logic.

🔸 Cn thn, t m trong tng công vic

🔸 Có tính k lut, kiên trì

🔸 Chu áp lc tt, hng thú vi nhng ý nghĩa được đem li t các con sđam mê trong lĩnh vc kế toán.

CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA NGÀNH KẾ TOÁN

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí như:

🔶 Chuyên viên ph trách kế toán, kim toán, thuế, giao dch ngân hàng, kim soát viên, th qu, tư vn tài chính,… ti các doanh nghip thuc mi lĩnh vc trong cơ quan qun lý tài chính Nhà nước, các đơn v thuc lĩnh vc công, các t chc xã hi, t chc phi chính ph, ngân hàng

🔶 Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính - CFO, Qun lý tài chính các tt c các loi hình doanh nghip trong nước và quc tế

🔶 Nghiên cu viên, Ging viên, Thanh tra kinh tế,…

TT TSTT