Đại học

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2022

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (HUFI) công bố thông tin tuyển sinh năm 2022. Theo đó, HUFI sử dụng 4 phương thức xét tuyển cho 3.500 chỉ tiêu vào 32 ngành đào tạo.